Tyngde - først og fremst en stor fordel!

(10. mai 2016)


Betong har en egenvekt på rundt 2400 kg/m3. Tyngden gjør at betongrør ligger stabilt ved legging og komprimering, slik at en i større grad unngår svanker i anleggsfasen. Det er en fordel at rørene holder nogen lunde samme vekt som de utgravde massene, da bevegelser i grunnen kan føre til at installasjoner over tid vil «flyte» opp mot terrengoverflaten.

Oppdriftsfare. Motvirkes normalt av tyngden til produktet.

Grunnvannstanden varierer avhengig av årstider, nedbørhendelser. Som enkelte kommuner har erfart, kan grunnvannet i perioder stå særdeles høyt. Ved høy grunnvannstand vil nedgravde konstruksjoner kunne påføres en oppdriftskraft. Normalt vil avløpsgrøfter være drenerte slik at en i de fleste tilfeller kan se bort fra denne kraften. Allikevel finnes det tilfeller hvor en må vurdere tiltak som hindrer at konstruksjoner «flyter opp». Oppdriftskraften avhenger av hvor høyt opp på produktet grunnvannstanden står.
 

Les resten av artikkelen på www.vaforum.no