Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger

(28. november 2017)


Det bør settes fokus på driftsvennlighet for infiltrasjonsløsninger allerede i prosjekteringsfasen. Det er viktig at anlegget er bygget opp på en slik måte at det er mulig å tømme anlegget for finstoff.

God partikkeltilbakeholdelse, og driftsvennlig utforming av fordrøyningsanlegg er svært viktig for å opprettholde levetiden på anlegget. Dette gjør det viktig å velge robuste løsninger som er enkle å drifte og inspisere hvis anlegget har gått tett. Generelt er det svært lite erfaring rundt drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg i Norge. Mye tyder på at disse anleggene i svært liten grad følges opp.

Utfordringene er størst for infiltrasjonsløsninger som er avhengig av å hindre partikler i å nå infiltrasjonsarealet. Hvis partikler når infiltrasjonsarealet vil infiltrasjonsevnen reduseres og anlegget blir raskt underdimensjonert. Dersom finstoffet først når infiltrasjonsarealet er det viktig at anlegget er bygget opp på en slik måte at det er mulig å tømme anlegget for finstoff. I prosjekteringsfasen er driftsvennlighet noe som ofte blir viet liten interesse. 

I en artikkel i VA-forum forklarer Ragn-Sells hvordan de mener et fordrøyningsanlegg bør utformes for å være mest mulig driftsvennlige.