Basal

Tenk miljø - Tenk Basal

(03. november 2020)


Det er svært viktig å se på totaliteten når man skal gjøre miljøberegninger. Basals eierbedrifter har egne verktøy som gjør verifiserte beregninger slik at de kan dokumentere sin miljøpåvirkning.

En EPD bør være mest mulig spesifikk for å ha troverdighet og bruksverdi. Ikke bare skal den gjelde det ene produktet. Den bør også være spesifikk for den enkelte produsenten. Og den må vise produktets miljøpåvirkning i et helhetsperspektiv, i alle faser av livsløpet.

Ikke bare råvarer, produksjon og transport ut porten, men også miljøpåvirkningen i resten av verdikjeden. For betongvarer omfatter det også prosessen ute på anlegget, helt til røret eller kummen er omfylt, grøfta lukket og arbeidet er avsluttet. 

Grøfteutørelse, omfanget av massetransport og mulighet til gjenbruk av masser i installasjonsfasen utgjør store forskjeller i CO2-utslipp. De forskjellene må nødvendigvis være med i beregningen på det komplette anlegget.

Helt eller delvis gjenbruk av gravemasser gjør store utslag på totale CO2-utslipp.

Helt eller delvis gjenbruk av gravemasser gjør store utslag på totale CO2-utslipp.

 

Transporten og massehåndteringen er i mange tilfeller den største CO2 driveren. For ettrørsgrøfter og stikkrenner kan man kutte store mengder CO2 med korrekt grøfteutførelse, som såklart må utføres i henhold til rørleverandørens anvisning.

Kan det omfylles med gjenbruk av oppgravde masser? Eller må disse kjøres til deponi, og omfylling skje med nye, knuste masser? I den forskjellen ligger det store variasjoner i CO2-utslipp.

Den totaliteten må være med når man skal gjøre miljøvurderingen. Ikke bare produksjon og transport av røret i seg selv, men all massen og alle andre innsatsfaktorene som er nødvendig for å bygge en komplett rørgrøft. Man må se på helheten.

 
Betongrør er det rørmateriale som gir størst anledning til å gjenbruke stedlige masser.
Basal har et beregningsprogram som utfører overslagsberegninger ved oppbygning av ettrørsgrøfter. Programmet sammenligner kostnader ved å legge betongrør i henhold til Basal leggeanvisning, og ved legging av plastrør i henhold til NPG sin leggeanvisning.
 
 
De siste årene har det kommet flere hjelpemidler, verktøy og krav som skal hjelpe deg til å ta de miljømessig riktige beslutningene. Det er likevel svært viktig at de som benytter disse verktøyene har en solid fagkunnskap. Miljøberegninger for VA sektoren kan se helt riktige ut, selv om de er fullstendig feil. Her er et eksempel på det.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.