Basal

Aqua-Safe: Sertifisert trygghet

(12. november 2020)


Kontrollrådet har sammen med Basal iverksatt en utvidet sertifisering av bedrifter som produserer Aqua-Safe kummer. Aqua-Safe vannkummer er et produkt med svært strenge sikkerhetskrav.

En sertifisering skal bidra til å etterprøve at produsenten hele tiden følger opp produksjon som forutsatt. Og ikke minst at dette er dokumentert på en tilfredsstillende måte. 

Kontrollrådet har i mer enn 50 år drevet med sertifisering av blant annet betongvareprodusenter og produksjon av rør og kumelementer i betong. Dette har skjedd gjennom tett dialog med bransjeorganisasjoner og myndigheter og sertifiseringen har en solid posisjon og forankring i markedet. Gjennom alle disse årene har Kontrollrådet fulgt opp en rekke frivillige sertifiseringsordninger på produktenes delområder. Eksempelvis sement, armering og gummipakninger.

For Kontrollrådet var det derfor en naturlig utvikling da Basal forespurte om å utvide den eksisterende sertifiseringen hos eierbedriftene til også å omfatte Aqua-Safe-kummer.

Revisjon Kontrollrådets rolle ved en slik sertifisering er den samme som på andre områder: Stikkprøvebaserte revisjoner ute hos bedriftene for å verifisere at bedriftene har kompetanse, utstyr og prosesser i orden, og at de har systemer som dokumenterer og sikrer forventet produktkvalitet.

– Sertifiseringen innebærer at bedriften skal ha en ekstra trygghet for at det han produserer er i samsvar med de kvalitetskrav som stilles til produktet og den sikkerhet og kvalitet kunden forventer gjennom sin spesifikasjon av produktkvalitet, sier Karlsen.

– Hvorfor er denne sertifiseringen nødvendig?
– Aqua-Safe er et produkt med strenge sikkerhetskrav, og derav høy risiko for skader dersom noe skulle gå galt. En sertifisering skal bidra til å etterprøve at produsenten hele tiden følger opp produksjon som forutsatt og at dette er dokumentert på en tilfredsstillende måte.

– Hvem er en slik sertifisering viktig for, og hvorfor?
– Sertifiseringen er viktig for sluttbruker, som får et ferdig produkt som kan settes rett inn i et anlegg. Man slipper å gjøre støpe- og montasjearbeid ute på anlegget under mange ulike vær- og temperaturforhold. Og man slipper risikoen for feil som ligger i dette.

Store laster 
– Hvorfor er det viktig?
– En slik vannkum ferdig montert og i bruk vil bli utsatt for svært store laster. Spesielt knyttet til trykkstøt i ledningsnettet. Det kan gi ekstra store lastpåkjenninger både på armatur og konsoller. Da må det holde forventet kvalitet, sier Karlsen.

Aqua-Safe-kontrollen følger i hovedsak de samme prinsippene Kontrollrådet følger ved andre kontroller.

Det vil si en kontroll av disse hovedpunktene:
  • Tilgjengelig dokumentasjon fra utført og bestått typeprøving iht VA-Miljøblad nr 112.
  • Produsentens system for produksjonskontroll, kompetanse og opplæring   av personell i produksjonen.
  • Tilfredsstillende produksjonslokaler og -omgivelser.
  • Dokumentasjon fra utført kontroll og prøving.
  • Merking, emballering og lagring av ferdige produkter.

 

Basal standard for Aqua-Safe
Aqua-Safe-kummene produseres etter en egen Basal standard. Den er bygget opp på samme måte som de vanlige produktstandardene vi kjenner. Den regulerer både selve kummene og delene i den. Standarden bygger på generelle krav i norske standarder, utfylt med tilleggskrav fra Basal. Disse er basert på beregninger og typerprøving av produktene, samt krav til produksjonsoppfølging, dokumentasjon og merking.

– De viktigste kravene i denne sertifiseringen er nok kravet til typeprøving, armeringen og korrekt forankring i konsoll og kumbunn. Og ikke minst dokumentasjon på disse. I tillegg vil jeg også fremheve montering av selve armaturet på konsollen og bruk av korrekt verktøy og moment ved tiltrekking av boltemuttere, sier Karlsen.
Han peker også på kravene til produksjonslokaler og -omgivelser som spesielle for Aqua-Safe.

 

 

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.