Basal

Vannføring

 

Under kan vannføringsevnen beregnes ved hjelp av Colebrook-White's formel. Videre kan også vannføringsevnen for delfylte rør (50 og 70 %) beregnes ved hjelp av Bretting's formel.

Beregningsprogrammet skal ikke benyttes ved stikkrenner, bekkelukkinger etc. Her er et nytt beregningsprogram utviklet av SINTEF og som baseres på rapporten Flomberegning og kulvertdimensjonering STF60 A92101 utarbeidet, se stikkrenner dimensjonering/vannføring.

Ruhet
I en ny masteroppgave fra NTNU anbefales nye ruhetsverdier for avløpsrør. Verdiene vil også bli innarbeidet i nye VA-Miljøblader fra NORVAR og Norsk Kommunalteknisk forening. Verdiene vil blant annet bli innarbeidet i kommende/nyreviderte VA-Miljøblad nr 14 - Kravspesifikasjon for betong avløpsrør:

 

  v < 1 m/s v > 1 m/s
Spillvann Overvann

Betong

Plast

3,0

1,5

1,5

0,6

0,6

0,6

 

 

 

Rørinspeksjon Norge (RIN) har registrert betydelig og bekymringsfull økning av begroing i spillvannsledninger. Dette skyldes både fettavleiring og biologisk vekst. Problemet synes å være vesentlig mindre i betongrør enn i andre materialer.

Svanker er også et økende problem hos rør med lav vekt og liten styrke i lengderetningen. Dette er begge viktige momenter å vurdere ved valg av ruhetsfaktor, og er ikke tatt hensyn til i tabellen over.

Helning
Den helning som skal inntastes er energilinjens helning, som for gravitasjonsledninger i praksis vil si ledningens helning.

Innvendig diameter  (mm)
Helning  (‰)
Ruhet  (mm)

 

 

Innvendig diameter
Vær oppmerksom på at enkelte leverandører opererer med utvendig diameter, jmf. tabell under. Det er viktig at innvendig rørdiameter benyttes, da avvik fra virkelig diameter har stor innflytelse på resultatet.

Vi har kun valgt å plukke ut noen eksempler på rørtyper her i denne tabellen, men dette programmet kan benyttes for alle rørtyper, da det primært er innvendig diameter, helning og angitt ruhet (driftsruhet) som bestemmer vannføringskapasiteten.


Handelsbetegnelse

Innvendig diameter [mm]


Betongrør

Pragma (Pipelife)

PVC (SN8)

150

150160


139

151

200

200

174

188

250

250

218

235

300

300315


276

297

400

400

348

377

500

500

435

471

600

600630


550


800

8001000

10001200

12001400

14001600

16001800

18002000

20002400

24003000

3000
For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.