Basal

Programmet fungerer i utgangspunktet slik: 

  1. Beregn en vannføring som kulverten skal dimensjoneres for (dette gjøres utenfor programmet)
  2. Legg inn data om kulverten: fall, lengde og vannføringen fra punkt 1
  3. Programmet beregner nødvendig dimensjon og kontrollerer at betingelser for innløpskontroll er oppfylt
  4. Dersom kulverten har for lavt fall gjelder ikke forutsetningene for beregningsprogrammet, og du må enten velge en kulvert med brattere fall eller benytte et annet beregningsprogram (som kan beregne utløpskontroll)
  5. Dimensjonen oppgis i mm, og i de fleste tilfeller vil det være nødvendig å gå opp til nærmeste standard dimensjon.


Forutsetninger 

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter med sirkulært tverrsnitt i situasjon med innløpskontroll. Programmet bygger på teorien i SINTEF-rapporten ?Flomberegning og Kulvertdimensjonering?, 1992. For mer utfyllende informasjon vises til boka ?Hydraulic design of highway culverts?, US Department of Transportation, 2001. For enda mer dyptgående teori kan man for eksempel anskaffe boka ?Open-Channel Hydraulics?. Det anbefales uansett at du leser grundig gjennom det som er skrevet rundt kulvertberegning og dimensjonering for å ha bedre forutsetninger for å bruke programmet riktig. For mange stikkrenner vil det også være nødvendig å sjekke at man oppfyller kravene i Vegvesenets håndbok 018.  

Beregningen tar kun hensyn til selve kulverten. Dersom det er rist foran røret, eller andre forhold ved innløpsarrangementet, må dette vurderes spesielt.  

Innløpskontroll betyr at det er utformingen av selve innløpet som bestemmer kulvertens kapasitet. Det foretas noen kontroller for å verifisere at dette er den aktuelle situasjonen. I hovedtrekk har man innløpskontroll når:

  • kulverten har fall > 1,5-2 %
  • kulverten er relativt kort
  • det er fritt utløp (nedstrøms oppstuvning ikke mulig)

Dersom betingelsene for innløpskontroll ikke er oppfylte, må det gjøres en mer nøyaktig analyse. Det fins en rekke gode beregningsprogrammer for eksempel:

Dette programmet har ikke noen modul for beregning av avrenning til kulverten (dvs hvilken kapasitet den skal dimensjoneres for). Dette gjøres utenfor programmet.

Programmet er ment å være en grovdimensjonering av rør som er glatte innvendig - betong og plast. Programmet beregner med en nøyaktighet på ca ± 10% innenfor et diameterområde på 300-3000 mm. For større kulverter anbefales i alle tilfeller en spesialdimensjonering.

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.