Basal

Gjenbruk av lokale masser er bærekraftig og miljøvennlig!

(08. februar 2021)


I en komplett ledningsgrøft er det anleggsfasen som gir størst miljøbelastning. Ved å benytte stedlige masser kan man unngå store mengder CO2 utslipp!

Betongrør er en selvbærende konstruksjon med enorm iboende styrke og kan omfylles med kult og gjenfylles med stein inntil 300 mm direkte over beskyttelseslaget. Rør som tillater omfylling med stor stein, kan i mange tilfeller gjenbruke masser fra anlegget som gir store økonomiske og miljømessige besparelser. 

Hvis man gjenbruker massene på anlegget sparer en masse penger i tillegg til at man skåner miljøet ved at man reduserer behovet for borttransport, tilkjøring og bearbeiding av omfyllingsmasser.

Gjenbruk av stedlige masser
Grøfteutførelsen har stor betydning for rørledningens levetid og utførelsen må ses i sammenheng med robustheten til de forskjellige rørmaterialene. LCA analyser for ledningsanlegg har vist at transport og håndtering av masser (A5) er den delen som bidrar med størst utslipp, og at graving, transport og legging av rør som regel gir større utslipp en produksjon av røret (A1-A3). Det er derfor viktig at grøfteutførelsen tas med i vurderingen.

Betongrør bør i utgangspunktet omfylles med maskinkult i omfyllingssonen (sidefylling + beskyttelseslag). Etter beskyttelseslaget (30 cm over betongrøret) bør en gjenbruke masser fra anlegget og sortere ut stein større enn 0,3 m.

Plastrørprodusentene stiller krav om at gjenfyllingsmasser ikke kan inneholde stein større en 1/3 av avstanden fra røret til steinen. Dette kravet medfører at det er svært vanskelig å gjenbruke stedlige masser selv etter 60 cm over topp plastrør (krav til maks steinstørrelse på 200 mm). 

Gjenbruk av masser bør som utgangspunkt etterstrebes på alle anlegg! Det skåner miljøet, koster mindre og gir bedre grøfteutførelse, forutsatt at massene er telefrie.

Beregningsprogram
Basals beregningsprogram sammenligner betongrør og konstruerte plastrør med utgangspunkt i Basal og Wavin sine målangivelser. Det er også mulig å fylle inn andre data for å sammenligne leggekostnader til andre produsenter. Det er et enkelt program for sammenligning av kostnader per meter der man kan gjøre egne vurderinger av besparelsene ved å velge betongrør.
Du finner beregningsprogrammet her.

 
Les mer om økonomiske og miljømessige besparelser i VA-Forum

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.