Overvann-kumløsninger - Basal

Kumløsninger: Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannsrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene. For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker.

Beregn overvannshåndtering her!

Beregn nå

Briljant

Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og korrekt rørtype og dimensjon settes nøyaktig der anlegget trenger tilkoblingen.

Permakum gir bedre utnyttelse av sandfangvolumet

Permakum bygges opp med kumringer som er støpt med permeabel betong. Den permeable kumringen gjør at overvannet tilbakeføres lokalt. Permeabel kumring kan skjøtes på standard kumringer og anbefales på steder hvor en ønsker å gjenbruke overvannet til å vanne trær/grøntanlegg, eller som et tiltak for å hindre at overvannet føres vekk i rør. Permeabel kumring finnes foreløpig i DN 1000 med 500 høyde og har en kapasitet på rundt 10 l/s.

Permakum kan benyttes som eneste tiltak. Den kan også benyttes som infiltrasjonsløsning etter rense- eller fordrøyningstiltak. Fordelen er at overvannet infiltreres lokalt og at man i tillegg oppnår et økt fordrøyningsvolum da kumringen tømmes etter endt regnskyll.

Sandfang

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet.

For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolumet være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Bunnseksjon

Alle bunnseksjoner kan leveres med standard eller ig skjøt.

Basal bunnseksjon type 1 er serieprodusert med prefabrikkerte renner og muffer i kumvegg for tilkobling av ledninger. Type 1 dekker rørdimensjoner DN 150 - 400. Bunnseksjonen leveres i utgangspunktet for tilkobling av betongrør en kan også tilpasses plastrør.

Basal bunnseksjon type 2, 3, 4 har fleksible løp og skreddersys etter kundens ønsker. Bunnseksjonene støpes manuelt og dekker renneløp fra DN 150 - 1600. For tilkopling av alle rørvarianter.

IFS sandfang holder tilbake sand fra overvannet

IFS-kummen kombinerer to funksjoner; infiltrasjon og sandfang.

Infiltrasjonssandfanget holder tilbake sand fra overvannet og infiltrerer det resterende overvannet i underkant av kummen.

Hjelpesluk

Overvann fra terreng og veigrøfter samles i hjelpesluk som kan kobles til sandfangkummer før overflatevann ledes inn på kommunal ledning.

Inntakskum

Inntakskum kan brukes som toppløsning på standard kumelementer DN 1000 – DN 1400.

Valg av inntakskum avhenger av diameter på stikkrenna/avløpsledningen da begrensningen på kapasiteten normalt avhenger av rørledning, gjentettingsgrad og forholdene rundt kummen.