Kumbaserte og arealeffektive overvannsløsninger - Basal

Overvannsløsninger; små kumbaserte

Små lokale løsninger kan settes sammen til et større system for å ivareta flere funksjoner til overvannet.

Overvann kan skape store problemer i urbane områder med mange tette flater. Klimaendringer og økte nedbørsmengder gjør at man ofte må benytte flere overvannsløsninger for å håndtere de økte nedbørsmengdene på et område.

Lokale overvannsløsninger - LOD er gjerne mindre overvannsløsninger som håndterer overvannet lokalt. En bør ALLTID etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes lokalt til f.eks. vanning av trær og regnbed.

Permakum

Permakum gir bedre utnyttelse av sandfangvolumet

Permakum bygges opp med kumringer som er støpt med permeabel betong. Den permeable kumringen gjør at overvannet tilbakeføres lokalt. Permeabel kumring kan skjøtes på standard kumringer og anbefales på steder hvor en ønsker å gjenbruke overvannet til å vanne trær/grøntanlegg, eller som et tiltak for å hindre at overvannet føres vekk i rør. Permeabel kumring finnes foreløpig i DN 1000 med 500 høyde og har en kapasitet på rundt 10 l/s.

Permakum kan benyttes som eneste tiltak. Den kan også benyttes som infiltrasjonsløsning etter rense- eller fordrøyningstiltak. Fordelen er at overvannet infiltreres lokalt og at man i tillegg oppnår et økt fordrøyningsvolum da kumringen tømmes etter endt regnskyll.

IFS sandfang holder tilbake sand fra overvannet

IFS-kummen kombinerer to funksjoner; infiltrasjon og sandfang.

Infiltrasjonssandfanget holder tilbake sand fra overvannet og infiltrerer det resterende overvannet i underkant av kummen.

LOD-kum håndterer overvannet lokalt

LOD-kum er en lokal overvannsløsning for boliger, gårdsplasser og mindre områder med tette flater, hvor det stilles krav til videreført vannmengde. Overvannet kan enten gå direkte til kommunalt nett, eller tilknyttes en drensledning slik at overvannet gis mulighet til å infiltrere, som er å anbefale.

  • Innløpet spyler det strupede utløpet hver gang det regner og reduserer gjentettingsfaren
  • Slamvolumet hindrer gjentetting av infiltrasjonslaget utenfor kummen.
  • Etterfølgende drensledning sørger for infiltrasjon av overvannet.
  • Dyp infiltrasjosnsløsning som er lite utsatt for frost og redusert infiltrasjonsevne.
  • Enkelt å tilpasse infiltrasjonsarealet ved bruk av drenslednigner.
  • Påslippskravet overholdes ved å strupe diameteren på utløpet

Regnbed

Regnbed fordrøyer overvann og tilfører vann til vekstmedier

Basal regnbed er et modulbasert system som kan bygges opp av trekkekummer. Løsningen renser forurenset overvann ved filtrering i vekstsonen. Integrert fordrøyningsvolum sikrer funksjon i perioder med frost og redusert infiltrasjonsevne, og hindrer lokale oversvømmelser ved kraftige regnskyll.

  • Renser forurenset overvann ved filtrering i vekstsonen.
  • Integrert fordrøyningsvolum med nødoverløp sikrer funksjon i perioder med frost og redusert infiltrasjonsevne, og hindrer lokale oversvømmelser ved kraftige regnskyll.
  • Modulbasert og kan bygges opp der det er plass.
  • Tilfører blå-grønn faktor (BGF) til prosjektet.

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Beregn nå