Hurtigfakta om fordrøyning, rensing og infiltrasjon

 

Kommunene stiller, og vil stille, nye og strengere krav til overvannshåndtering. Utfordringen for bransjen er å imøtekomme disse. Noen av svarene finner du her.

Kjelleroversvømmelser, stengte veger og vårflom er velkjent og gammel problematikk.
Til nå har utfordringen knyttet til regn og vann på avveie vært å dempe flomtoppene. Fremover må vi forholde oss til at nedbøren blir så kraftig at overvannet gir nye utfordringer. I urbane strøk vil klimaendringene forsterke allerede eksisterende problemer; Det blir økt belastning på avløpsrenseanlegg, flere kjelleroversvømmelser og økt forurensningsutslipp via overløp. I tillegg kan overvannet blir en transportør av forurensninger fra veger, industriområder og større parkeringsplasser.


Tydelige kommunale infiltrasjonskrav
Kommunene har et stort ansvar i arbeidet med å klimatilpasse Norge. I sin langsiktige planlegging og arealplanlegging må kommunene styre utviklingen slik at hver enkelt kommune blir mindre sårbar for klimaendringene. Noen har allerede kommet godt i gang, de andre må snarest følge etter.

Noen frittstående eksempler:

OSLO    
I Oslo kreves det nå at tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres, og at alt overvann fortrinnsvis skal tas hånd om lokalt. Det vil si gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttes som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.@

BERGEN  
I Bergen kreves det at overvann i størst mulig grad tas hånd om lokalt ved kilden, og slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstand.

STAVANGER  
Også Stavanger har innført strengere krav. I kommuneplanen står det blant annet:
”Fremtidig økning i nedbørsintensiteten- og mengder gjør at kommunen må ha økt fokus på håndtering av overvann. Midlertidige nye dimensjonskriterier er nylig innført for å øke sikkerheten. Ved all arealplanlegging skal det foreligge en vurdering av ulike former for overvannshåndtering, herunder også lokal håndtering på egen grunn. En slik vurdering skal omfatte alternative vannveier og –fordrøyning.”

HALDEN         
Fra Halden: Husene med taknedløp koblet til ledningsnettet har vist seg sårbare med tanke på tilbakeslag av avløpsvann/overvann ved intensiv nedbør. Det er positivt om huseiere vurderer å frakoble sitt taknedløp for sin eiendom. Hensikten med dette er å fordrøye vannet, slik at det tar tid før vannet renner ned i avløpsledningen.

FREDRIKSTAD  
Fra Fredrikstad: I Lislebyområdet har 550 huseiere fått varsel om pålegg om utkobling av taknedløp. Det samme har huseiere på Christianlund og Selbakk fått. Årsaken er at områdene har vist seg å være sårbare for tilbakeslag av avløpsvann/overvann ved intensiv nedbør, og at det er registrert flere kjelleroversvømmelser.