Basal

Hygieniske barrierer i Flushkum

Basal Flushkum spyler spillvanns ledningsnettet automatisk, ved faste intervaller. Spylevannet hentes som regel fra drikkevannsnettet, derfor krever Stavanger kommune hygienisk trygg løsning (kategori 5 i henhold til NS-EN 1717).

I veistubben Boganesringen i Stavanger kommune er spillvannsledningen på DN 150 utsatt for tilbakestuvning. Ledningen ligger med 10 promille fall, noe som burde være tilstrekkelig til å være selvrensende. Men lav drift på ledningen i den øverste enden førte til tilbakeslag av spillvann inn i to boliger. Det måtte Stavanger kommune forebygge med jevnlig, ressurskrevende spyling.
Dette er et typisk tilfelle hvor Basal Flushkum er velegnet. Flushkummen spyler rørstrekk med 500 liter vann ved bestemte tidsintervaller, og forebygger oppstuvning og tilbakeslag (se faktabeskrivelse).

Det skal monteres en “bypass” løsning på vannledning, Ø32 mm, utenom styringsskapet. Påmonteres 2” kuleventil for manuell spyling/fylling av Flushkum. Skap for tidsstyring monteres i ny vannkum. Vannledning, Ø32 mm PE, isoleres og klamres til kumvegg. Spyleintervall innstilles etter behov. Spillvannsledningensfall (-11‰) sikrer selvrens 50 meter i nedstrøms anlegg. Batteriet i tidsstyringsenheten bør byttes to ganger i året i forbindelse med ordinært tilsyn.

Brutt vannspeil
Stavanger kommune ba Cowi om å prosjektere løsning for montering av Basal Flushkum på rørstrekket. En del av bestillingen var å utarbeide en løsning som beskytter drikkevannsnettet mot uønsket tilbakestrømning.
– Flushkummer er utrolig enkle og trygge måter å drifte anlegg på. Det koster mye å sende ut en spylebil med to mann en gang i uken. Derfor er det langt bedre å ta den engangsinvesteringen det er å montere en Flushkum, mener VA-ingeniør og prosjektleder divisjon vann hos Cowi i Stavanger, Håkon Roger Galde.
Han har dimensjonert tre Flushkum-prosjekter.
– Det har enda ikke vært tilbakeslag i noen av boenhetene knyttet til disse spillvannsledningene etter at Flushkummene ble montert. Risikoen for å forurense drikkevannsnettet forebygges ved å benytte brutt vannspeil og tilbakeslagsventil, sier VA-ingeniøren. 


Tilbakeslagsventil
Oppdraget fra Stavanger kommune løste han ved å lede vannledningen såpass høyt i Flush kummen slik at vannstanden ikke når tilførselsledningen og på den måten oppnås et brutt vannspeil i selve kummen.
Han anbefalte at det som et siste sikkerhetstiltak ble montert en tilbakeslagsventil på tilførselsledningen. Dersom det oppstår et ledningsbrudd mens kummen fylles, vil vannet i kummen spyles ut før det når tilførselsnivået, med mindre flottøren som regulerer spylingen kiler seg. Om så mot formodning det skulle skje, vil tilbakeslagsventilen forebygge forurensing av drikkevannet.
– Når drikkevannstilførselen skjer over maks vannstand skal du i praksis være trygg. I tillegg valgte vi å montere en egen betongkum som rommer styringen av tidsintervallene. Den rommer også tilbakeslagsventil og sluseventilen for stenging av vanntilførselen. En alternativ løsningen kunne ha vært å benytte lokalt overvann til spyling av ledningsnettet. Ulempen med det er blant annet driftsutfordringer i tørre perioder, forklarer VA-ingeniøren. 
Konsulenten anbefaler i tillegg at det etableres et nødoverløp fra Flushkummen til nærliggende overvannskum eller lignende slik at en alltid oppnår brutt vannspeil. Overløpet må kjernebores på kumvegg under vanninntaket men over maks vannstand. Dette tiltaket opprettholder tryggheten dersom det mot formodning skulle oppstå mekanisk svikt ved flottør eller ball.

FAKTA:

Basal Flushkum eliminerer behovet for å spyle nettet ved hjelp av spylebil, og er en soleklar løsning for ledningsstrekk med hyppige spylebehov. 
Flushkummen starter ved bestemte tidsintervaller en mekanisk prosess som slipper omlag 500 liter vann ut i rørstrekket.

 

 

 

For å legge til BASAL
på din hjem skjerm:

klikk del-ikonet (nederst på skjermen)

og "Legg til på Hjem-skjerm".


Legg til BASAL Leggeanvisning: gå til siden og følg samme prosedyre.