Basal nye kundeportal digitaliserer VA-markedet - Basal

Basal nye kundeportal digitaliserer VA-markedet

Basal ser at produsentleddet har store muligheter for å bidra til en bedre informasjonsflyt gjennom digital informasjonsdeling. Vi har derfor laget en plattform hvor informasjon om produktene i et prosjekt skal komme frem til byggherre, as buildt.

Modellbasert prosjektgjennomføring har gjort det mulig å digitalisere VA-Norge. Ulike fagmiljøer legger ned mange timer for å prosjektere infrastruktur med konstruksjoner som skal vare i over 100 år, problemet er at informasjonen om konstruksjonene går tapt når det sendes fra et ledd til neste.

Mye tid går med til manuell innhenting av data. Det finnes gode modeller i modellbasert prosjektering, men lite informasjon tilknyttet produkter.

Basals nye kundeportal gir åpning for å knytte seg opp mot modellbaserte prosjekter. Vi bygger en digital samhandlingsplattform.

  • Deling av produktinformasjon mellom produsent, konsulent, entreprenør og byggherre.
  • Dokumenterte utslippstall, verifiserte EPD`er av 3. part.
  • Komplett oversendelse av produktdokumentasjon og klimafotavtrykk.

Plattformen muliggjør en samhandling og vil gjøre det enklere for entreprenøren å finne nødvendig dokumentasjon. For byggherren gir dette en standardisert og mer oversiktlig oversendelse av komplett produktinformasjon.


Produsenten inviterer entreprenøren inn i plattformen tilknyttet sitt prosjekt og gir entreprenør innsyn i:

  • Åpen digital produktkatalog
  • Prosjektinformasjon
  • Dokumentasjon til produktene
  • Et komplett klimaregnskap på produktene som er levert

Alle produksjonsbedriftene i Basal får sin egen portal der de samler sine prosjekter, med tilhørende dokumentasjon, og kan enkelt videresende dokumentasjon til entreprenørene. Entreprenøren kan også, ved slutten av prosjektet, laste ned en pakke med produktinformasjon og dokumentasjon, som kan benyttes som sluttdokumentasjon til byggherre.

Det legges til rette for API-endepunkt, som gjør at data kan overføres direkte til ønsket digitalt rapporteringssystem.

Åpen digital produktkatalog
Alle Basalnormerte produkter samles nå i en åpen digital produktkatalog. Produkter vil ha mer tilgjengelig informasjon på et egenskapsnivå. Denne løsningen vil gjøre det enklere å velge korrekt produkt til prosjekter, og samtidig åpne opp muligheten til å berike modellbaserte prosjekter med informasjon.

Prosjektinformasjon
Våre betongprodukter står gjerne ikke alene, men er en sammenstilling av flere produkter bygget opp til en kum eller et rørstrekk. Produsenten henter inn produkter fra den digitale produktkatalogen til å bygge opp den unike sammenstillingen. Sånn får man en oversikt over hvilke produkter som tilhører for eksempel en vannkum. For å gjøre det enkelt å finne frem til korrekt leveranse er det viktig at det benyttes de samme navn/Id´ene for alle parter i prosjektet. En vannkum som kalles «VK1» bør derfor konsekvent kalles «VK1» gjennom hele prosjektet for å unngå misforståelser.

Dokumentasjon til produktene
Tilhørende dokumentasjon vil være knyttet til hvert enkelt produkt. En sammenstilling av produkter viser all dokumentasjon på en oversiktlig vedleggsfane. Her ligger sluttdokumentasjon som FDV og sertifiseringer, men også nyttig dokumentasjon for utførende som f.eks. monterings- og leggeanvisning.

Et komplett miljøregnskap på produktene som er levert (A1-A3)
Produktkatalogen har en tilknytning mot LCA.no sitt ISO 22057 API-endepunkt, og henter 3. parts verifiserte miljødata herfra. Hvert produkt vil ha en EPD-tilknytning med ID slik at det er lett å spore hvor tallene kommer fra. Dette gjør at man får korrekte tall for miljøpåvirkning per produkt, for sammenstillingen av produkter og for det totale prosjektet.