Renseløsninger - Basal

Renseløsninger

For å tilfredsstille kravene til rensing av avløpsvann og overvann må en sette seg inn i både sentrale og lokale forskrifter. De ulike renseløsningene har ulik renseeffekt, og valg av renseløsning vil være avhengig av de rensekrav som settes. Avløp og overvannets sammensetning og forurensningsgrad varierer stort og krever forskjellige renseløsninger. 

Industriavløp fra verksteder, bilvaskeanlegg etc. kan typisk være oljeforurenset, mens avløpsvann fra restauranter, serveringssteder og butikker ofte vil inneholde store mengder fett som må holdes tilbake for å hindre driftsproblemer på nettet. Overvann fra tette flater som veier, tunneler og urbane områder kan inneholde tungmentaller, PCB, PAH, mikroplaster og partikulært materiale.

Oljeforurenset vann 

Oljeforurenset vann deles i forskjellige kategorier. Det er ulike metoder for å rense spillvann fra industrielle prosesser, oljeforurenset regnvann fra parkeringsplasser og veier, og for å gjenvinne oljespill fra et bestemt område.

Fettholdig avløpsvann

Kravene til håndtering av fettholdig avløpsvann fastsettes lokalt i hver kommune, med hjemmel i forurensingsforskriften. I alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, skal det være en fettutskiller.

Forurenset overvann

Overvann fra tette flater kan inneholde en rekke partikler og forurensningsstoffer som tungmetaller, PCB, PAH, mikroplaster og andre komponenter. Kraftig nedbør gjør overvannet til en transportør av sand, slam og forurensningsstoffer. Store deler av forurensningsstoffene er partikulært bundet og vil holdes tilbake ved sedimentasjon.

Tradisjonelle sandfang holder tilbake de største partiklene, men kraftige regnskyll vil likevel kunne virvle opp og videreføre slam og forurensningstoffer.

Håndtering av tunellvaskevann

Tungt trafikkerte tunneler vaskes flere ganger pr år. Hver vask drar med seg tungmetaller og andre forurensninger. Oppsamling og rensing av tunnelvaskevann får stadig større oppmerksomhet hos myndigheter og byggherrer. Her ser vi på ulike sider ved håndtering av tunnelvaskevann.