Lær om - Basal

Basal har robuste produktløsninger

Basal leverer et stort mangfold av robuste betongprodukter til VA-markedet. Våre løsninger for overvannshåndtering, rensing av avløps- og overvann, miljøgifter, håndtering av spillvann og drikkevann har stor samfunnsnytte. 

Basal AS gir rådgivning til eierne, byggherrer, konsulenter og entreprenører. Nedenfor vil du finne råd og tips inndelt i temaer.

Vi holder også foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter, entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.


Overvannsløsninger

Basal er Norges største leverandør av overvannsløsninger og har systemløsninger som renser, fordrøyer og gjenbruker overvannet. Overvannsløsninger fra Basal er bygget opp med standard produkter som gjøre det enkelt å kombinere flere ønsker, som f. eks fordrøyning, rensing og infiltrasjon, i ett og samme system. Den store styrken til våre systemer gjør at de kan plasseres nesten overalt.

Renseløsninger

For å tilfredsstille kravene til rensing av avløpsvann og overvann må en sette seg inn i både sentrale og lokale forskrifter. De ulike renseløsningene har ulik renseeffekt, og valg av renseløsning vil være avhengig av de rensekrav som settes. Avløp og overvannets sammensetning og forurensningsgrad varierer stort og krever forskjellige renseløsninger. 

Kumløsninger

Basal kumløsninger er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsledninger. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har Basals eierbedrifter god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske. Vann- og avløpskummer dekker en rekke viktige funksjoner, særlig ved kontroll, inspeksjon drift og vedlikehold. Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Vi skiller avløpsvann i spillvann og overvann. 

Rørløsninger

Avløpsledninger skal vare i minst hundre år. Materialkvalitet, egenskaper ved rørene og kvaliteten på entreprenørens arbeid avgjør rørenes levetid. Betongrør er tunge solide produkter som er dimensjonert for å tåle enorme belastninger. Store anlegg betyr ofte belastninger fra tunge anleggsmaskiner. Betongrør med sin iboende styrke er ofte det naturlige valget for slike komplekse anlegg.

Faren for oppdrift er lav ved bruk av betongrør. Tunge betongrør blir også i større grad liggende dersom vegen og massene rundt vaskes vekk ved ekstreme situasjoner.