Overvannshåndtering - Basal

Overvannsløsninger

Basal er Norges største leverandør av overvannsløsninger og har systemløsninger som renser, fordrøyer og gjenbruker overvannet. Overvannsløsninger fra Basal er bygget opp med standard produkter som gjøre det enkelt å kombinere flere ønsker, som f. eks fordrøyning, rensing og infiltrasjon, i ett og samme system. Den store styrken til våre systemer gjør at de kan plasseres nesten overalt.

Utviklingen av flomhendelser i Norge de siste årene viser at klimaet er i endring, og at vi stadig får mer intense nedbørhendelser. Klimaendringer i kombinasjon med fortetting og urbanisering resulterer i stadig hyppigere oversvømmelser og skadeepisoder. Økning av tette flater, som er karakterisk for byutvikling, i kombinasjon med klimaendringene vil naturlig gi mer overvann på overflaten. Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Beregn nå

Overvannsløsninger; små kumbaserte

Små lokale løsninger som kan settes sammen til et større system for å ivareta flere funksjoner til overvannet.

Overvannshåndtering; rørmagasiner

Fleksible løsninger satt sammen av standard rør. Magasinene bygges opp på forskjellig måte avhengig av ønsket volum, renseeffekt, infrastruktur, infiltrasjon og andre parametre.

Stikkrenneløsninger

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll.

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.