Rørmagasiner - Basal

Rørmagasiner

Basals overvannsløsninger bygges opp av standard produkter. 

Rørmagasiner i betong kan enkelt utformes med slamfang i bunn av rørstrekket, slik at en kan holde tilbake partikler og forurensningsstoffer før overvannet slippes videre til infiltrasjon eller resipient. Store deler av forurensningsstoffene er partikulært bundet og vil kunne holdes tilbake i rørmagasinets slamfang eller forbehandlingsdel. Erfaring har vist at opptil 50 % av miljøgifter kan fanges opp i sandfang.

Basals produkter er underlagt strenge kvalitetssystemer. Samtlige ig-rør har en dokumentert tetthet på minimum 5 meter vannsøyle (0,5 bar), og hindrer derfor grunnvannet i å trenge inn i systemet. Tetthet er også viktig for å hindre utlekking av forurenset overvann. Fordrøyningsanlegg i betong går ikke tett, samtidig som de er enkle å vedlikeholde og slamsuge. 

Fordrøyningsanlegg

Basal fordrøyningsanlegg kan leveres med forbehandlingsdel eller slamfang i bunn av magasinet for tilbakeholdelse av forurensningsstoffer.

Betongrør fra DN1000 med DN650 nedstigningsmuligheter gjør tilsyn enkelt, og rørets jevne og buede overflate gjør tømming svært effektiv ved bruk av vanlig spyleutstyr.

Fordeler:

  • Robust og fleksibel løsning dimensjonert for trafikklast ved kun 0,5 meter overdekning.
  • Dokumenterte rørskjøter hindrer inntrenging av grunnvann og tyngden eliminerer oppdrift.
  • Ingen behov for fordyrende membraner.
  • Kan gjenbruke oppgravde masser.

Infiltrasjonsanlegg

Basal infiltrasjonsanlegg kan leveres med en integrert forbehandlingsdel og/eller slamfang i bunn av magasinet. Dette forenkler drift og vedlikehold og holder tilbake partikler og forurensningsstoffer før overvannet infiltreres. Infiltrasjonsanlegget bygges opp på samme måte som et fordrøyningsanlegg, men får i tillegg påkoblet drensledninger for å tilbakeføre overvannet lokalt.

Fordeler:

  • Partikler og forurensningsstoffer holdes tilbake i rørmagasinet og det forbehandlede regnvannet går til infiltrasjon
  • God partikkeltilbakeholdelse er svært viktig for å opprettholde infiltrasjonskapasiteten til infiltrasjonslaget under og rundt magasinet
  • Drensledningene kan strupes for ytterligere partikkeltilbakeholdelse i magasinet og dermed økt levetid.

Disse komponentene kan inngå i rørmagasin:

Endepropp 

Innløp- og utløpselement støpes igjen og utføres i henhold til Basal standard. Inn- og utløpsrør tilknyttes normalt ved bruk av F910 AR pakning, alternativt kan det støpes inn muffer og andre rørdeler dersom det er ønskelig.

Mengderegulator 

Mengderegulator benyttes for å begrense hvor mye overvann som slippes ut fra magasinet, og den vanligste løsningen er å bruke et virvelkammer eller et strupet utløp. Virvelkammer leveres med garantier for videreført vannmengde og har som regel et større vanngjennomløp enn et strupet utløp som er rimeligere og er en mindre nøyaktig regulator. Normalt benyttes kum DN 1200.

Forbehandlingsdel

Deler av rørmagasinet kan enkelt utformes til et olje-og sandfang (beredskapssystem) for tilbakeholdelse av sedimenterbare partikler og lette væsker. Tilbakeholdelsen avhenger av oppholdstiden og vannhastigheten bør ikke overstige 1 m/min.

Slamfang

Dersom overvannet har et høyt partikkelinnhold kan rørmagasinet utformes med et slamfang i bunn av rørstrekket, hvor partikler og forurensninger vil holdes tilbake ved sedimentasjon når vannmengdene fordrøyes i magasinet. På den måten unngår en at partikler/forurensinger når resipient eller ledningsnett.

Sedimenteringsanlegg (trinn 1)

Enkelte situasjoner krever rene sedimenteringsbasseng og da kan utløpet plasseres i toppen av endeproppen på magasinet, alternativt kan man integrere et lite fordrøyningsvolum i øvre del av rørstrekket. Ved å dykke utløpet vil også lette væsker holdes tilbake i magasinet.

Driftsvennlig anlegg

Driftsvennlig utforming av anlegget forenkler tømming og reduserer vannforbruket. Bilens spylevann kan ikke gjenbrukes mange ganger før filteret går tett, derfor bør en etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Magasinet trenger i ikke legges med fall, men magasinet bør utformes slik at vann og slam ledes mot sugeslangen.

FDV

Fordrøyning- og infiltrasjonsanlegg vil normalt ikke trenge vedlikehold, annet enn at de må inspiseres og tømmes ved behov. Det anbefales at anlegget følges opp etter nedbørhendelser de første ukene etter installasjon, slik at en danner seg et bilde på forventet tømmehyppighet og eventuelt får fjernet fremmedlegemer tidlig i oppstartsperioden. Etter oppstartsperioden anbefales det at man etablerer en inspeksjonsfrekvens som er tilpasset anlegget og/eller kommunens veiledere.

For infiltrasjonsanlegg er det viktig at slamnivået ikke blir for stort da dette øker faren for at partikler føres ut i grunnen og på sikt tetter infiltrasjonsarealet. Spyling og tømming utføres normalt fra terrengnivå, det er ikke behov å stige ned i magasinet. Skal en ned i magasinet må en undersøke at det er trygt ved hjelp av gassmåleinstrument.

Foreva - fordrøyning rensing og vanningsanlegg

Foreva er et konsept som ble utviklet sammen med Statens vegvesen, og hvor forurenset overvann fordrøyes og renses ved sedimentasjon. Det forbehandlede overvannet kan benyttes for vanning av trær med bruk av en solcelledrevet pumpe, slik at også de oppløste forurensningsstoffene kan holdes tilbake ved filtrering i jordsmonnet samtidig som vegetasjon vannes. Eller det kan føres ut til drensledninger langs rørstrekket for lokal infiltrasjon.

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Beregn nå