Overvannshåndtering - Basal

Overvannsløsninger

Basal er Norges største leverandør av overvannsløsninger og har systemløsninger som renser, fordrøyer og gjenbruker overvannet. Overvannsløsningene er bygget opp med standard produkter som gjøre det enkelt å kombinere fordrøyning, rensing og infiltrasjon, i ett og samme system. Den store styrken til våre systemer gjør at de kan plasseres nesten overalt.

Klimaendringer i kombinasjon med fortetting og urbanisering resulterer i stadig hyppigere oversvømmelser og skadeepisoder. Økning av tette flater, som er karakterisk for byutvikling, i kombinasjon med klimaendringene vil naturlig gi mer overvann på overflaten. Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Beregn nå

Overvannsløsninger; små kumbaserte

Små lokale løsninger som kan settes sammen til et større system for å ivareta flere funksjoner til overvannet.

Overvannshåndtering; rørmagasiner

Fleksible løsninger satt sammen av standard rør. Magasinene bygges opp på forskjellig måte avhengig av ønsket volum, renseeffekt, infrastruktur, infiltrasjon og andre parametre.

Sirkulær overvannshåndtering

Visste du at Basal-produkter kan kombineres og brukes til sirkulær overvannshåndtering

 Å ta hånd om overvann på en god måte innebærer at man har fokus på gjenbruk og infiltrasjon.

Hva bør en tenke på ved valg av overvannsløsning:

  1. Overvann inneholder ofte mye partikler og forurensningsstoffer som bør holdes tilbake. Det kan være fornuftig å dele anlegget inn i soner slik at partikler gis mulighet til å sedimentere i en begrenset del av anlegget, dette vil forenkle tømmingen. Ved å benytte store rørdimensjoner sikres god adkomst for slamsuging og enkelt drift- og vedlikehold.
  2. Overvannet skal i størst mulig grad tilbakeføres lokalt, og det er viktig at infiltrasjonsanlegg utformes på en måte som hindrer at partikler tilføres og tetter infiltrasjonsarealet. Infiltrasjonsanlegg fra Basal kan utformes med et stort slamfang i bunn av rørstrekket eller med en forbehandlingsdel i begynnelsen av rørstrekket som sikrer god tilbakeholdelse av partikler før overvannet infiltreres.
  3. Rørmagasiner i betong er tette systemer som ikke flyter opp eller fylles med grunnvann, hvis grunnvannstanden står høyere enn først forutsatt.

Fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres i veg og parkeringsarealer uten begrensning i trafikkbelastning, og gir stor fleksibilitet.

Stikkrenneløsninger

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll.

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.