Basals Bærekraftsmål - Basal

Basals bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Basal har valgt å fokusere på 5 av FNs bærekraftsmål, der vi har størst potensiale for innvirkning. Disse gir oss gode retningslinjer for vår virksomhet.

Mål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Basal AS skal være en ansvarlig arbeidsgiver med respekt, omtanke og utviklingsmuligheter for sine ansatte. Vi skal fremme like muligheter for alle. Det er nulltoleranse for alle former for diskriminering.

Vi skal sørge for god økonomi og trygge arbeidsplasser, gode prosedyrer, rutiner og god kommunikasjon.

Basal fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi kartlegger våre leverandører, og følger opp iht Åpenhetsloven. 

Mål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Basal skal bidra til å utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet. Vi skal samarbeide med myndigheter, foreninger, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og entreprenører og bidra med kunnskap og faglig oppdatering for å sikre bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet for fremtidige generasjoner.

Gjennom Basal standard skal vi påvirke og bidra til produksjon av betongprodukter til VA markedet med høy kvalitet og lang levetid.

Gjennom seminarer og kurs skal vi sikre og utvikle god og nødvendig kompetanse hos Basals eierbedrifter.

Vi streber etter å levere samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. Gjennom løsninger med lang levetid vil produktene gjennom et livsløp kunne gi betydelig miljøgevinst ovenfor samfunnet.

Mål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. 

Basal har høyt fokus på informasjonsvirksomhet rundt materialgjenvinning og ombruk av oppgravde masser. Naturgrus og knust stein er en begrenset ressurs. Lokale oppgravde masser bør benyttes til omfylling rundt betongprodukter i større grad. Målet er å redusere miljøbelastningen og bidra til en mere bærekraftig anleggsbransje.

Basal jobber med kontinuerlig reseptforbedringer sammen med Basals produsenter. Gjennom kontrollrunder stiller vi krav til Basal produsenter slik at produkter som produseres iht Basal standard er av god kvalitet, holdbare og bærekraftige.

Basal skal bidra med hjelp og rettledning mot at alle Basals eiere/produksjonsbedrifter oppnår ISO 14001 sertifisering. 

Mål nr 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Å stanse klimaendringene er en omfattende oppgave. Basal streber etter å utgjøre en forskjell med minimal miljøpåvirkning fra våre aktiviteter.

Basal bestreber å samarbeide med myndigheter, foreninger, utdannings- og forskningsinstitusjoner, og entreprenører for å redusere klimaavtrykk for bygg og anleggssektoren.

Vi arbeider aktivt med kontinuerlig utvikling av betongresepter sammen med Basals produsenter.

Sammen med lca.no har Basal utviklet en EPD generator silk at alle Basals podusenter kan levere verifiserte EPD´er på sine produkter. Miljødeklarasjonene er sammenlignbare og utviklet iht. standarder og kan brukes som grunnlag i miljøregnskap. 

Mål nr 14: Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Vi utvikler systemer for rensing av avløpsvann og overvann. Dette er viktige tiltak for å reduserer avrenning og miljøforurensing i havet. Gjennom løsninger med lang levetid vil produktene gjennom et livsløp kunne gi betydelig miljøgevinst ovenfor samfunnet.