Teknisk info betongrør - Basal

Teknisk info betongrør

Alle rør som merkes ”Basal” produseres i henhold til NS 3121; Rør og rørdeler av betong

I tillegg tilfredsstiller produkter merket ”Basal” vår interne Basal Standard. Basal Standard er den felles produkt- og kvalitetsstandard som eierbedriftene bruker i sin produksjon. Dette sikrer blant annet at produkter fra forskjellige Basal-produsenter kan monteres om hverandre, og samtidig ivareta de beste funksjonsegenskaper som tetthet i skjøt. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt tredjepartskontroll av Kontrollrådet.

Skjøtsystemer

Betongrør kan leveres med løs pakning eller med innstøpt gummipakning (ig)

Basal ig rør har innstøpt gummipakning i muffeenden på røret og produseres som:

 • ig mufferør DN150 - 400
 • ig falsrør DN300 - 3000.

Basal falsrør har løs pakning som monteres på spissenden, og produseres fra DN1200 - 2000.

Lastklasser og styrke

Betongrør er en selvbærende konstruksjon og omtales som stive rør. Standard betongrør er dimensjonert for å ligge i trafikkert veg med minimum 0,5 meter overdekning.

Produktstandarden NS 3121 for betongrør angir prøvelaster, eller uttrykt på en mer hverdagslig måte, styrke til betongrør. Uttrykk som også benyttes til å beskrive styrken er risslast og/eller bruddlast.

Rørene tåler den minst gunstige av følgende belastninger:

 • Jordlast + 10 kN/m2 jevnt fordelt last
 • Jordlast + 260 kN akseltrykk inkl. støttillegg*

* Merk at støttillegg på byggeplass/anleggsveg kan overstige forutsatt støttillegg, se Basal leggeanvisning.

I dette ligger at alle rør er dimensjonert for det største akseltrykket som opptrer på norske veier. Ved liten overdekning er det aksellasten som er dimensjonerende. Ved større overdekning er det jordlast som er dimensjonerende, og dette er bakgrunnen for at leggedyp skal angis ved bestilling. For armerte rør tilpasses armeringsmengden avhengig av leggedyp.

Spesielle laster:
I enkelte tilfeller må rør dimensjoneres for betydelig større laster enn «standard» veglast/NS3121. I slike tilfeller må laster, lastflater og avstand mellom lastene oppgis i anbud eller tilbudsforespørsel. I tillegg må dynamisk faktor angis, noe som er særlig viktig ved liten overdekning.

Lastforhold der betongrørene må dimensjoneres spesielt er for eksempel

 • jernbane
 • havneanlegg
 • flyplasser
 • industrianlegg/ bergverk

I grunnen utsettes ledninger for krefter som gir uønskede spenninger i ringretningen. I lengderetningen påvirkes rørene av ujevnt fundament og temperaturvariasjoner. For å sikre at ledningene tåler påvirkningene stilles krav om minimum ringstivhet for avløpsrør. I lengderetningen er det imidlertid ikke gitt spesifikke krav til stivhet. Betongrør er sterke og robuste og har ingen problemer på disse områdene.

Suveren sikkerhetsfaktor:
Rør og konstruksjoner i vegkroppen blir utsatt for enorme belastninger lenge før vegen åpnes. En fullastet dumper kan gi en belastning som langt overstiger det vegen er bygget for. Når man velger betongrør er det enkelt å tilpasse rørene de store belastningene de utsettes for i anleggsperioden. Betong tåler rett og slett ufattelig mye.

Krav til rør med liten overdekning:
Minimum overdekning kan i enkelte tilfeller være vanskelig å oppfylle, spesielt ved avkjørsler og G/S-veger (gang og sykkelveger). Basal har dimensjonert falsrør DN 300 og 400 til å kun ligge med 0,2 meter overdekning ved avkjørsler og G/S-veger forutsatt omfylling med pukk 8-12 og tilfredsstillende komprimering.

Tetthet

Betongrør kan leveres tetthetskontrollert fra fabrikk, dersom det angis ved bestilling. Tetthetskontrollerte rør er «T-merket» og kravene for tetthet gjelder både for utvendig og innvendig trykk. 

Utførelse

Betongrør kan omfylles med grove masser (Dmaks 120 mm) som gir høyere kvalitet og en mer stabil ledningsgrøft.

Muligheten for å gjenbruke masser over betongrør er også stor, siden kravet til maks steinstørrelse på 300 mm kan benyttes fra 30 cm over topprør. Se Basal leggeanvisning for mer informasjon.

Bestandighet og levetid

Bestandighet henger tett sammen med betongkvalitet og jo tettere betongen er, jo mindre utsatt er betongen for kjemisk og mekanisk slitasje. Økt forståelse, nye og bedre komprimeringsutstyr og økt fokus på betongsammensetning har resultert i at dagens betongprodukter i svært liten grad er utsatt for korrosjon.

 • Betongens trykkfasthet er mer enn doblet siden 70-tallet og dagens trykkfasthet tilsvarer en sylinderfasthet på minimum B 55.
 • Basal Standard stiller krav om at samtlige produkter skal tilfredsstille bestandighetsklassse tilsvarende M 40 i NS 3121.
 • V/C-tallet er en angivelse av mengdeforholdet mellom vann og sement (og eventuelt andre bindemidler) og betongrørindustrien ligger i dag med et V/C tall på maks. 0,4. Et lavt V/C tall gir en sterkere og tettere betong.