Rørløsninger - Basal

Rørløsninger

Avløpsledninger skal vare i minst hundre år. Materialkvalitet, egenskaper ved rørene og kvaliteten på entreprenørens arbeid avgjør rørenes levetid. Betongrør er tunge solide produkter som er dimensjonert for å tåle enorme belastninger. Store anlegg betyr ofte belastninger fra tunge anleggsmaskiner. Betongrør med sin iboende styrke er ofte det naturlige valget for slike komplekse anlegg.

Faren for oppdrift er lav ved bruk av betongrør. Tunge betongrør blir også i større grad liggende dersom vegen og massene rundt vaskes vekk ved ekstreme situasjoner.

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg kan produkter merket Basal benyttes om hverandre uavhengig av produsent. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Basal betongrør produseres i DN150-3000. De minste dimensjonene benyttes oftest til spillvannsløsninger - de største ofte til overvann.

Hvorfor velge Betongrør:

Betongrør tåler store laster

Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle tøffe laster. Betongrør har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser, de kan legges med grove, gjerne stedlige og billige omfyllingsmasser. I prosjekter med tung anleggstrafikk eller store leggedyp er betong ett klart førstevalg.

Betongrør ligger stabilt ved omfylling

Betongrørs tyngde gjør at rørene ligger stabilt og i posisjon under montering, tilbakefylling og komprimering. Sansynligheten for oppdrift er svært liten selv om ledningsanlegget utsettes for perioder med høy grunnvannsstand.

Betongrør er slitesterke og motstandsdyktige

En rørledning utsettes for mange belastninger. Trafikkbelastning, frost og punktlast samt tilbakefylling påfører rørene store ytre belastninger. Rør er også utsatt for store indre hydrauliske belastninger og mekanisk slitasje.

Betong er et svært motstandsdyktig og slitesterkt materiale, og betongrør leveres med store godstykkelser som sikrer lang levetid.

Betongrør er formstabile

Betongrør opprettholder opprinnelig rørtverrsnitt gjennom hele ledningsanleggets levetid og en trenger ikke bekymre seg for deformasjoner og redusert bæreevne eller endrede hydrauliske egenskaper gjennom rørets levetid. Faktisk er det slik at et betongrør blir sterkere og sterkere over tid.

Tetthet og fleksibilitet

Noe bevegelse og setninger i grunnen er uunngålig, ofte av helt naturlige årsaker. Betongrør tilbyr styrke og fleksibilitet med skjøter som kan ta opp mindre vinkelendringer ved legging og setninger i grunnen uten at det går på bekostning av tettheten.

Deformasjon og punktdeformasjon fra telepåvirkning

Betongrør tåler punktlast og stikkrenner er spesielt utsatt for store belastninger fra stein som presses mot rørveggen! Kombinasjonen av frost og telefarlige masser under fundamentet forsterker dette. Kald luft er tyngre enn varm luft og stikkrenner som er åpne i begge ender vil ha luftgjennomstrømning. I vedvarende kalde perioder vil frostsonen rundt røret øke og kunne strekke seg langt under fundamentet. Selv om stikkrenna er lagt på et fundament som ikke er telefarlig kan massene under fundamentet være telefarlig. Om det er tilfellet vil tine og fryseperioder elte og skvise steiner opp gjennom fundamentet og opp mot rørveggen, slik vi ser på jordene hver vår. Betongrør motstår punktdeformasjon og ”knuser” stein som presses mot rørveggen.

Påkobling av nye stikkledninger 

På eksisterende hovedledning av betong kan en, under visse forutsetninger, koble på ny stikkledning. 

Normalt skal alle nye stikkledninger tilkobles hovedledning i kum, eller ved innmontert grenrør. Enkelte ganger kan det imidlertid være hensiktsmessig og mulig å tilkoble ny stikkledning gjennom utboret hull i hovedledningen. 

Grove omfyllingsmasser

Reduser installasjonskostnader ved å benytte grove omfyllingsmasser til ledningsanlegget. Dette gir besparelser i arbeidstid, transport, materialkostnader og er et godt valg for miljøet. Betongrør større enn DN 400 kan omfylles med grove og gjerne stedlige masser (Dmaks 120 mm) fra fundamentet og til topp beskyttelseslag (30 cm over topp rør).

Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad.

Styrke og laster

Alle betongrør som merkes ”Basal” produseres i henhold til NS 3121; Rør og rørdeler av betong.

Produkter merket ”Basal” tilfredsstiller også «Basal Standard» som er den felles produkt- og kvalitetsstandard som eierbedriftene bruker i sin produksjon. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt tredjepartskontroll av Kontrollrådet.

Stikkrenner

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll.

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.


Video:


Montering av betongrør

Kort veiledning i korrekt montering av Basal betongrør. Anlegg: Brusand, Hå kommune. Entreprenør: Risa AS.

Basal betongrør vs granittstein

Betongrør motstår punktdeformasjon og «knuser» stein som presses mot rørveggen.

Basal tanks; Himmelbrøleren

Military tanks, weighing 50 tons, driving over concrete pipes without causing any damage. Location; Rena military camp. 2008.

Legging av rør med Basal Pipe Lifter

Legging av rør på Nordre Finstad, Ski kommune, med Basal Pipe Lifter.

Diameter rør: 1400

Gravemaskin: Hitachi 350