Beregninger - Basal

Beregningsprogrammer

Basal har utviklet smarte beregningsprogram som hjelp for å finne gode løsninger til ditt prosjekt. Programmene må alltid benyttes sammen med en vurdering fra personer med relevant VA- kompetanse.

Vi mottar gjerne innspill til forbedringer, slik at vi kan oppgradere våre beregningsprogrammer til å bli best! Tilbakemeldinger tas imot av Eirik Bråten på eirik@basal.no

Håndtering av overvann

Programmet kan benyttes for å:

  1. Undersøke overflateavrenningen til et område (Vis nedbørsdata)
  2. Beregne nødvendig fordrøyningsvolum
  3. Dimensjonere et infiltrasjonsanlegg

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter i betong med sirkulært tverrsnitt fra DN 600-3000 i situasjon med innløpskontroll, Beregningsprogrammet bygger på forutsetninger og krav stilt i håndbok N200 og V240, og baseres på innløpskontroll.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2

Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført oljeutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på oljeutskilleranlegget i henhold til NS-EN 858-2. Man legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann, dimensjon på tappesteder og antall tappesteder, eventuelt høytrykkspylere med mer. Summen av disse verdiene avgjør hvilke størrelse det må være på den aktuelle oljeutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Dimensjonering av fettutskillere 

Riktig fettutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført fettutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på fettutskilleranlegget i henhold til NS-EN 1825-2. Programmet tar hensyn til ulike situasjoner, enten det er basert på antall måltider i virksomheten, bruk av spesifikt kjøkkenutstyr eller produksjonsvolum i slakterier/kjøttproduksjonsanlegg. Summen av disse verdiene avgjør hvilken størrelse det må være på den aktuelle fettutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Kapasitet rørledning

Vannføringsevnen beregnes ved hjelp av Colebrook-White's formel. Videre kan også vannføringsevnen for delfylte rør (50 og 70 %) beregnes ved hjelp av Bretting's formel.

Beregningsprogrammet skal ikke benyttes ved stikkrenner, bekkelukkinger etc. (Da benyttes beregningsprogrammet: Kapasitetsberegning - Stikkrenner med innløpskontroll)

Materialkostnader til ettrørsgrøfter

Programmet sammenligner kostnader ved oppbygning av ettrørsgrøfter ved å legge betongrør i henhold til Basal leggeanvisning, og ved legging av plastrør i henhold til NPG sin leggeanvisning.

Håndbok N 200 stiller krav til at gjenfyllingsmasser kan inneholde stein med maksimal kornstørrelse 300 mm. Håndbok R761 prosesskode 1 oppfordrer samtidig til at det i utgangspunktet skal benytte stedlige masser i gjenfyllingen over ledningssonen. Gjenbruk av masser gir store økonomiske og miljømessige besparelser, da en slipper borttransport av oppgravde masser, samt utvinning og transport av nye gjenfyllingsmasser til anlegget og bør derfor etterstrebes på alle anlegg. Betongrør er det rørmateriale som gir størst anledning til å gjenbruke stedlige masser!)