Sirkulær overvannshåndtering - Basal

Sirkulær overvannshåndtering

Basal-produkter kan kombineres og brukes til sirkulær overvannshåndtering. Å ta hånd om overvann på en god måte innebærer at man har fokus på gjenbruk og infiltrasjon. Nedbør av dagligdags størrelse (Nedbør tilknyttet trinn 1 tiltak) kan stå for hele 90% av det totale årsnedbøren. Ekstremnedbør er altså en sjeldenhet, men er også det som lager skader og ødeleggelser.

Man må naturligvis ta hånd om begge typer nedbør, men man kan håndtere disse på forskjellig måte.

Hvordan håndtere de dagligdagse nedbør på en god måte?

Den store andelen av årsnedbøren skal håndteres ved infiltrasjon og gjenbruk. Systemene må også fungere under perioder med frost, tele og store nedbør. Det må være lett å sette opp med en god leggeanvisning og ha en overkommelig driftsrutine. Samt at det må være bestandig, tåle laster og ha en lang levetid.

Regnbed i trekkekummer med overløp til infiltrasjonskum og/eller sandfang.

Trekkekum med åpen bunn er en utmerket løsning å plassere et regnbed i. Her benyttes fortrukkede masser til infiltrasjon og planter til evapotranspirasjon. Disse er perfekt og sette langs med veg for å holde vegoppbygningen på plass.

Trekkekummene kan plasseres i rekker og med overløp til infiltrasjonskum for ha en mulighet til en dypere infiltrasjon i perioder med frost. Leggeanvisningen gjør det enkelt å legge uten feil og man kan være sikker på at vann blir tilført. Mindre regnbed har den fordelen at arealet er definert og det blir i liten grad benyttet til ferdsel.

Enkelt å prosjektere, enkelt å legge og enkelt å drifte.


Betong til gjenbruk av overvann.

Å høste overvann fra tak og tette flater på eiendom er en måte å utnytte overvann som en ressurs. Overvann fra tak er så rent at det har flere bruksområder som vanning av planter, vasking av bil og nedspylingsvann til toalett. Det kan til og med brukes i vaskemaskin hvis man fjerner de minste partiklene med et filter.

Ved å sette ned et rørmagasin eller en kum i betong som man fører overvann til kan man utnytte vannet ved å bruke en pumpe. Hageslangen hjemme vil nå bruke en helt uutnyttet gratis ressurs som man har tilgjengelig på eiendommen. Pumpen kan være utstyrt med en styringsenhet som automatisk skifter til å bruke drikkevann hvis magasinet går tomt.

Magasinet blir utstyrt med et overløp som fører vannet videre til overvannsledningen når volumet er fullt. Hvis det er begrensninger for påslipp kan man installere en mengderegulator i magasinet. Høyden på mengderegulatoren kan tilpasses en optimal løsning for at tanken både kan fungere som et vannmagasin og en fordrøyningsmagasin.

Gjenbruk av overvann er et bærekraftig tiltak som gir BREAM-poeng.

Ønsker du mer informasjon om magasin til gjenbruk av vann, ta kontakt med BASAL.

Løsning for gjenbruk av overvann

Løsninger for dyp infiltrasjon

Det er mange tusen standard sandfang i drift som håndterer overvann og slam fra gateavrenning. Om noen av disse hadde vært tiltak for å infiltrere vann, ville det utgjort et betydelig volum vann i løpet av ett år. Samtidig vil forurensningsstoffer tilbakeføres og håndteres lokalt.

Ved å benytte en permeabel kumring i et standard sandfang får man denne effekten. Man kan med permeable kumringer sette inn et overløp som vil være en sikkerhet hvis vannmengden overgår infiltrasjonskapasiteten i grunnen.

Infiltrasjonskummene burde også kombineres med regnbed, swales, grønt areal og andre løsninger for grunn infiltrasjon. Da vil man under perioder med frost fortsatt kunne infiltrere overvann, selv om bakken er fryst.