Permakum - et nytt og spennende sandfang! - Basal

Permakum – et nytt og spennende sandfang!

Permakum anbefales på steder hvor en ønsker å gjenbruke overvannet til å vanne trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann.

Permakummen fungerer som et lokalt overvannstiltak og hindrer at overvannet føres vekk i rør. Ved å gjenbruke overvannet får man samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.

Lokal overvannshåndtering
Permakum bygges opp med kumringer støpt med permeabel betong og standard kumringer. Den permeable kumringen gjør at overvannet tilbakeføres lokalt. Permeabel kumring DN1000 x 500, kan skjøtes på standard kumringer.

Lekkasjekapasitet
Den permeable kumringen slipper vann ut igjennom kumveggen. Utslippsmengden per kumring (DN1000 x 500) ligger på minimum 10 l/s. Avhengig av behov for kapasitet kan man bygge flere permeable kumringer inn i kummen.
Permakummen skal monteres med pakning, ellers kan det føre til partikkelflukt i skjøt.

Lekkasjekapasitet over tid
Partikler vil samle seg i den tette bunndelen og i den nederste permeable ringen. Lekkasjekapasiteten i den nederste ringen vil avta etter hvert som sandfanget fylles med partikler. Sandfanget bør tømmes når partiklene når topp bunnseksjon.
Ved å benytte Permakummen etter et rensetiltak minimeres risiko for eventuell tetting og tap av hydraulisk kapasitet.

Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen

Tømming og rengjøring.
For tømming og rengjøring av Permakum benyttes kombibil (sug og spyl)

  1. Slam i bunn suges ut med sugeslange
  2. Kumveggen spyles med en lanse som har 30 grader vinkel i enden.
  3. Til slutt suges sandfanget helt tomt.

Forurensinger
Tilbakeholdelse av forurensinger i Permakummen forventes å være tilnærmet det samme som for sandfang.
Omkringliggende massers filtreringsevne vil bestemme tilbakeholdelse av videreførte forurensinger fra
Permakummen.
Forurensinger fra veg er i stor grad tilknyttet partikler og det forventes at partikler større enn 2 mm i liten grad vil trenge gjennom porene i betongen. Det fører til at Permakummen ikke utsetter omkringliggende masser for sjokkbelastning, selv om det ligger akkumulert masse i bunn.

Lær mer om Permakum: Dimensjonering, drift og vedlikehold