Permakum - Basal

Permakum

Permakum – et nytt og spennende sandfang!

Permakum er et lokalt overvannstiltak som hindrer overvannstilførsel og forurensning av lokal resipient ved normale regnskyll.

Lokal overvannshåndtering
Permakum bygges opp med kumringer som er støpt med permeabel betong. Den permeable kumringen gjør at overvannet tilbakeføres lokalt. Permeabel kumring kan skjøtes på standard kumringer og anbefales på steder hvor en ønsker å gjenbruke overvannet til å vanne trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann. Permakummen fungerer også som et tiltak for å hindre at overvannet føres vekk i rør. Med en slik gjenbruk av overvannet får man samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.

Fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet
Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum – permeabelt sandfang tilbakefører overvannet lokalt og kan benyttes som en ren infiltrasjonsløsning eller nedstrøms et rense og fordrøyningstiltak. Fordelen er at overvannet infiltreres lokalt og at man i tillegg oppnår et økt fordrøyningsvolum da kumringen tømmes etter endt regnskyll. Permeabel kumring finnes i DN 1000 med 500 høyde og har en kapasitet på rundt 10 l/s.

Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen