Permakum: Dimensjonering, drift og vedlikehold - Basal

Permakum: Dimensjonering, drift og vedlikehold

Permakummen fungerer som et lokalt overvannstiltak og hindrer at overvannet føres vekk i rør. Ved å gjenbruke overvannet får man samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.

Generelt
Permakum bygges opp med kumringer støpt med permeabel betong og standard kumringer. Den permeable kumringen slipper vann ut igjennom kumveggen slik at overvannet tilbakeføres lokalt. Utslippsmengden per kumring (DN1000 x 500) ligger på minimum 10 l/s.

Avhengig av behov for kapasitet kan man bygge flere permeable kumringer inn i kummen. Permeabel kumring DN1000 x 500 kan skjøtes på standard kumringer.
Permakummen skal monteres med pakning, ellers kan det føre til partikkelflukt i skjøt.

Lekkasjekapasitet over tid
Lekkasjekapasiteten kan avta noe over tid grunnet sand og slam som samler seg i porene til den porøse betongen. Tetting vil i hovedsak forekomme i de nedre sjiktene der sand og slam har best tilgjengelighet.

Småskalaforsøk har vist at permeabel betong kan tettes noe ved gjennomstrømning av vann med store partikkelkonsentrasjoner. Men forsøkene viste også god gjenvinning av hydraulisk kapasitet ved spyling av porene (dette har de god erfaring med i Belgia og Danmark).

Det er ikke rapportert tetting i eksisterende permeable sandfang. Når drift og vedlikeholdsrutiner opprettholdes knyttes det lite risiko til tap av hydraulisk kapasitet.

Infiltrasjonskapasitet og tilførte vannmengder
Infiltrasjonskapasiteten i grunnen vil være en dimensjonerende faktor for hvor mye vann som kan føres til hvert enkelt sandfang. Porevolumet i omfyllingsmassene rundt sandfanget vil fungere som fordrøyningsvolum.

Ved dimensjonering er det naturlig så se fordrøyningsvolum i omfyllingsmasser og permeabelt sandfang og forventet infiltrasjonskapasitet i sammenheng. Lokale forhold avgjør hvor stor regnintensitet som kan forventes. Hvor stort areal man velger å tilknytte sandfanget vil da også påvirke hvor store vannmengder sandfanget forventes å motta.

Dimensjonerende nedbør bør bestemmes av 2 faktorer:

 • Permakummens kapasitet til å lekke vann.
  • Bestemmes av kortvarige intense nedbør
  • Når omfyllingsmassene er drenerte vil det være den permeable betongens kapasitet til å lekke vann som er begrensende for kapasiteten til tiltaket
 • Omfyllingsmassenes fordrøyningsvolum og den mettede hydrauliske kapasiteten i stedlige masser
  • Bestemmes av langvarige nedbør.
  • Omfyllingsmassene fungerer som et fordrøyningsvolum før vannet infiltrerer i stedlige masser. Det tilgjengelige volumet vil fylles opp hvis stedlige masser ikke har kapasitet til å infiltrere den tilførte vannmengden. Derfor må mettet hydraulisk kapasitet i stedlige masser og tilgjengelig fordrøyningsvolum sees i sammenheng når man dimensjonerer.

Infiltrasjonskapasitet over tid
Finstoff vil kunne strømme gjennom den porøse betongen og ut i omfyllingsmassene. Hvis det anses som en risiko at stedlige masser tettes av finstoff og mister infiltrasjonskapasitet, så er det en sikkerhet å sette inn et overløp fra permakummen til overvannsledning.

Utgravingsvolum og omfylingsmasser
Som minimum må utgravingsvolum til permeable sandfang tilfredstille minimumskrav til utgravingsvolum som tilfredsstiller entreprenørenes krav til HMS. Utgravingsvolumet kan også tilpasses behov for fordrøyningsvolum.


Omfyllingsmasser
Det benyttes grove drenerende masser uten nullstoffer. Rene masser vil sikre lang levetid til installasjonen.
Mye nullstoffer i omfyllingen vil kunne dreneres mot infiltrasjonsoverflaten og påvirke den naturlige infiltrasjonskapasiteten.

Eksempler på massefraksjoner til omfylling er:
• 60-120,
• 20-120
• 20-60 (grovpukk)
Det anbefales i utgangspunktet ikke fiberduk, men hvis det er nødvendig er det avgjørende at fiberduken som benyttes har en lekkasjekapasitet som ikke blir begrensende.

Tømming og rengjøring.
For tømming og rengjøring av permakum benyttes kombibil (sug og spyl)

 1. Slam i bunn suges ut med sugeslange
 2. Kumveggen spyles med en lanse som har 30 grader vinkel i enden.
 3. Til slutt suges sandfanget helt tomt.

Forurensinger
Tilbakeholdelse av forurensinger i Permakummen forventes å være tilnærmet det samme som for sandfang. Omkringliggende massers filtreringsevne vil bestemme tilbakeholdelse av videreførte forurensinger fra Permakummen.

Forurensinger fra veg er i stor grad tilknyttet partikler og det forventes at partikler større enn 2 mm i liten grad vil trenge gjennom porene i betongen. Det fører til at Permakummen ikke utsetter omkringliggende masser for sjokkbelastning, selv om det ligger akkumulert masse i bunn.

Ved bruk i områder med høyt forurensingspotensiale (f.eks. veier med høy trafikkbelastning) må det sikres at infiltrasjon i grunnvannet ikke kommer i konflikt med grunnvannskilder/brønner. Dette gjelder generelt for infiltrasjonsanlegg.

Frost
Om det danner seg en ishinne på vannspeilet i sandfanget vil det fortsatt være vanngjennomstrømning over ishinnen. Frost er lite dokumentert knyttet til permeabel betong, men ved noen forutsetninger knyttes det lite til ingen fare for frostspreng:
• Den permeable betongen ligger i frostfri dybde.
• Den permeable betongen er ikke dykket på grunn av høy grunnvannstand i vinterhalvåret.

Dersom finstoff fyller omfyllingsmassene over tid, kan dette gi fare for telehiv. I slike tilfeller der det kreves setningsfri overflate (veg, terminalområder ol.) bør man ikke benytte Permakummen.