Påkobling av nye stikkledninger - Basal

Påkobling av nye stikkledninger

På eksisterende hovedledning av betong kan en, under visse forutsetninger, koble på ny stikkledning. 

Normalt skal alle nye stikkledninger tilkobles hovedledning i kum, eller ved innmontert grenrør. Enkelte ganger kan det imidlertid være hensiktsmessig og mulig å tilkoble ny stikkledning gjennom utboret hull i hovedledningen. 

Aktuelle hovedledninger 
Boring kan kun anbefales på betongrør produsert i hht. NS 3027 og 3028, samt NS 3121 (rør nyere enn 70-tallet). Rørene må dessuten være dimensjonert for de aktuelle belastningene, og være uten riss og andre skader. En TV-inspeksjon bør gjennomføres før boring. 

Maksimale borehull 
Boring må utføres av kyndig personale. Det skal benyttes diamantbor i stabil utrustning, og med fiksert stilling under arbeidet. Alle hull plasseres på siden av hovedledning, med overkant under topp innvendig rørtverrsnitt. Maksimal størrelse på hullet bestemmes ut fra kravet om at materialspenningen i hovedledningen ikke skal øke med mer enn 30 %, slik det fremgår av tabellen. 

Tilkopling 
Tilkopling må utelukkende foretas i hht. rørleverandørens spesifikasjoner og med anbefalte pakninger. 

NB! En må alltid vurdere hvilke konsekvenser et slikt inngrep har for styrken til røret.

HovedledningMaksimalt borehull
DN 300, falsrør *d = 230 mm
DN 400, falsrør **d = 230 mm
DN 500, falsrørd = 230 mm
DN 600, falsrørd = 230 mm
DN 800, falsrørd = 300 mm
DN større enn 800, falsrørd = 300 mm
* Gjelder uarmerte rør med maks overdekning 8,0 meter.
** Gjelder uarmerte rør med maks overdekning 4,5 meter.