Valg av overvannsløsning - Basal

Valg av overvannsløsning

Hva bør en tenke på ved valg av overvannsløsning: 

  1. Overvann inneholder ofte mye partikler og forurensningsstoffer som bør holdes tilbake. Det kan være fornuftig å dele anlegget inn i soner slik at partikler gis mulighet til å sedimentere i en begrenset del av anlegget, dette vil forenkle tømmingen. Ved å benytte store rørdimensjoner sikres god adkomst for slamsuging og enkelt drift- og vedlikehold.
  2. Overvannet skal i størst mulig grad tilbakeføres lokalt, og det er viktig at infiltrasjonsanlegg utformes på en måte som hindrer at partikler tilføres og tetter infiltrasjonsarealet. Infiltrasjonsanlegg fra Basal kan utformes med et stort slamfang i bunn av rørstrekket eller med en forbehandlingsdel i begynnelsen av rørstrekket som sikrer god tilbakeholdelse av partikler før overvannet infiltreres.
  3. Rørmagasiner i betong er tette systemer som ikke flyter opp eller fylles med grunnvann, hvis grunnvannstanden står høyere enn først forutsatt.

Fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann. 

Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres i veg og parkeringsarealer uten begrensning i trafikkbelastning, og gir stor fleksibilitet.