Slik velger du korrekt oljeutskiller - Basal

Slik velger du korrekt oljeutskiller

Basal oljeutskiller kan benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Ved prosjektering er det avgjørende at en velger det produktet som løser det aktuelle behovet for hvert anlegg.

Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført oljeutskilleren. Til dette benyttes Basals dimensjoneringsprogram for oljeutskillere som beregner nødvendig nominell størrelse på oljeutskilleranlegget i henhold til NS-EN 858-2. Det er et enkelt og funksjonelt dimensjoneringsprogram hvor en legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann, dimensjon på tappesteder og antall tappesteder, eventuelt høytrykkspylere, med mer. Summen av disse verdiene avgjør hvilke størrelse det må være på den aktuelle oljeutskilleren. Programmet ligger på Basals hjemmeside: basal.no

Rimelig investering
Forutsetningen for at oljeutskilleren oppfyller kravene til restverdiene er korrekt dimensjonering samt tilstrekkelig oppholdstid på avløpsvannet i oljeutskilleranlegget. Flyteslam og partikler må holdes tilbake slik at en unngår hyppige vedlikeholds intervaller på oljeutskilleren og koalescensenheten. For å forebygge dette må en montere sandfang i forkant av oljeutskilleren. Jo mer effektiv sedimenteringen er i sandfanget, jo mindre fare for driftsstans. Derfor er et stort sandfang en rimelig investering.


Klasse I og Klasse II
Basal oljeutskiller kan leveres som klasse I (koalescensutskiller), og som klasse II (gravimetriskutskiller) i NS (nominell størrelse) 3-50. 
Klasse I utskillere har en utslipps-konsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.
Klasse II-utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Funksjon 
Betorens Oljeutskiller leveres med en koalescensenhet som er egnet til å rense mekanisk og kjemisk emulgert avløpsvann. 

Mekanisk emulgert avløpsvann oppstår når en for eksempel fjerner olje ved høytrykkspyling. Kjemiske emulsjoner oppstår når en vasker ved hjelp av kjemikalier. 

Emulsjonene gjør at oljedråpene blir små. Her vil Basal Betorens Oljeutskiller med koalescensenhet løse utfordringen med å fange opp de små oljedråpene. Størrelsen på oljedråpene har stor betydning for hvordan utskilleren fungerer. Når oljeforurenset vann strømmer gjennom koalescensenheten vil oljedråpene koalescere. Det vil si at de smelter sammen/sammenføyes til større dråper. Når dråpene blir større, stiger de hurtigere til overflaten. Men husk oppholdstid i anlegget er viktig!


FAKTA: 
Fordeler med Basal olje- og bensinutskiller
• Utskilleren er av betong, det eliminerer faren for oppdrift.
• Det er ingen behov for avlastningsplate. 
• Leveres med integrert prøvetakingspunkt fra NS 3 opp til NS 30. 
• Kjøresterk tank.
• Ved montering kan stedlig (frostfri) masse benyttes.