Kumløsninger - Basal

Basal kumløsninger

Basal kumløsninger er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsnettet. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har Basals eierbedrifter god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Vann- og avløpskummer dekker en rekke viktige funksjoner, særlig ved kontroll, inspeksjon drift og vedlikehold. Avløpsvann er et felles ord for alt vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Vi skiller avløpsvann i spillvann og overvann.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. Produkter merket med BASAL løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Kumløsninger: Spillvann 

Spillvann er alt vann som har vært brukt i for eksempel husholdninger, restauranter og industri. Uttrykket spillvann brukes særlig i forbindelse med klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask.

Kumløsninger: Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannsrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene. For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker.

Kumløsninger: Vannforsyning

For at vann skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Drikkevannsforskriften innebærer strenge krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften gjelder alle former for vann som enten ubehandlet, eller etter behandling, skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddel-foretak.

Kumløsninger: Trekkekum

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Trekkekummer av betong kan benyttes for belastningsgruppe B125 (uten trafikkbelastning) og D400 (med trafikkbelastning). D400 skal utføres med bunnplate.