Oljeforurenset vann - Basal

Oljeforurenset vann

Oljeforurenset vann deles i forskjellige kategorier. Det er ulike metoder for å rense spillvann fra industrielle prosesser, oljeforurenset regnvann fra parkeringsplasser og veier, og for å gjenvinne oljespill fra et bestemt område.

Oljeholdig avløpsvann fra industrielle prosesser:
For å holde tilbake oljeholdig avløpsvann fra industrielle prosesser (bilvaskeanlegg, verksteder etc.) benyttes som regel klasse I utskillere.

Akutt utslipp av ren olje:
For å hindre akutt utslipp av ren olje (lagringstanker etc.), egner klasse II utskillere seg godt. Klasse II utskillere har et noe høyere utslipp i henhold til testprosedyre beskrevet i NS-EN 858-1. Klasse II utskillere har lik utforming som klasse I utskillerne men benytter ikke koelscensenheten.

Oljesøl i overvann:
Overvann kan også inneholde oljesøl, ofte i begrensede konsentrasjoner, men belastingen i l/s kan være høy.

Dersom man benytter en klasse I utskiller for å rense oljesøl fra overvann, er det viktig at man holder tilbake partikler i forkant av utskilleren. Dette for å hindre driftsproblemer og gjentetting av koelescensenheten.

Det er også viktig at en begrenser vannmengden som tilføres oljeutskiller slik at NS ikke overstiges. Dette kan gjøres ved å sette inn et fordrøyningsmagasin med mengderegulator i forkant, eller at en velger oljeutskillere som er utformet for å rense overvannet.

Lamellutskillere har adskilte kamre for utskilt olje og egner seg godt til dette formålet. Ved å ha adskilte kamre er faren for utvasking liten selv om oljeutskilleren tilføres store vannmengder.

Dimensjonering av oljeutskilleranlegg

Beregn nå

BASAL olje- og bensinutskiller

Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet.

Klasse I utskillere er utstyrt med en koelescensenhet som gjør den mer effektiv til å holde tilbake de minste oljedråpene som blir emulgert i vannfasen fra blant annet høytrykkspylere etc. De oppgis med en kapasitet (NS) som tilsvarer hvilken belastning (l/s) de er testet etter.

Klasse I utskillere produseres og dimensjoneres i henhold til NS-EN 858 del 1 og del 2, og har lavest utslipp i henhold til test beskrevet i NS-EN 858-1. For å holde tilbake oljeholdig avløpsvann fra industrielle prosesser (bilvaskeanlegg, verksteder etc.) benyttes som regel klasse I utskillere.

Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller), og som klasse ll utskiller i NS (nominell størrelse) 3-30.

  • Klasse I utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.
  • Klasse II utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Lamellutskiller

Klasse l og klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1

Basal lamellutskiller er utviklet for å rense overvann fra veger, parkeringsplasser og lignende, hvor kraftige regnskyll og varierende vannmengder og forurensning vil forekomme. Prinsippet bak utskilleren er at forurensninger med lavere densitet enn vann (som for eksempel olje) stiger til overflaten, og forurensninger med densitet høyere enn vann (sedimenterbare partikler) synker til bunnen av utskilleren.