Forurenset overvann - Basal

Forurenset overvann

Overvann fra tette flater kan inneholde en rekke partikler og forurensningsstoffer som tungmetaller, PCB, PAH, mikroplaster og andre komponenter. Kraftig nedbør gjør overvannet til en transportør av sand, slam og forurensningsstoffer. Store deler av forurensningsstoffene er partikulært bundet og vil holdes tilbake ved sedimentasjon.

Tradisjonelle sandfang holder tilbake de største partiklene, men kraftige regnskyll vil likevel kunne virvle opp og videreføre slam og forurensningstoffer.

Forsøk har vist at omtrent 50 % av enkelte tungmetaller kan holdes tilbake i sandfang hvis de tømmes regelmessig. Håndbok N200 anbefaler trinn 1 renseløsninger (fjerning av partikkelbundne forurensningsstoffer), et slikt anlegg kan bygges opp ved bruk av standard rørmagasiner. Sedimenteringsmagasinet kan utformes med dykket utløp for tilbakeholdelse av lette væsker, og med integrerte slamfang i bunn hvis en ønsker en kombinasjon av fordrøyningstiltak og en økt tilbakeholdelse av partikler.

Sandfang

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet.

For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolumet være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Sedimenteringsanlegg

Enkelte situasjoner krever rene sedimenteringsbasseng og da kan utløpet plasseres i toppen av endeproppen på magasinet, alternativt kan man integrere et lite fordrøyningsvolum i øvre del av rørstrekket. Ved å dykke utløpet vil også lette væsker holdes tilbake i magasinet.

Slamfang

Dersom overvannet har et høyt partikkelinnhold kan rørmagasinet utformes med et slamfang i bunn av rørstrekket, hvor partikler og forurensninger vil holdes tilbake ved sedimentasjon når vannmengdene fordrøyes i magasinet. På den måten unngår en at partikler/forurensinger når resipient eller ledningsnett.

Håndtering av tunellvaskevann

Tungt trafikkerte tunneler vaskes flere ganger pr år. Hver vask drar med seg tungmetaller og andre forurensninger. Oppsamling og rensing av tunnelvaskevann får stadig større oppmerksomhet hos myndigheter og byggherrer. Her ser vi på ulike sider ved håndtering av tunnelvaskevann.  

Miljøkum

Avrenning fra tette flater i bymiljøer inneholder miljøgifter som ofte føres med overvannet til bekker, elver og ut i havet. Miljøkummen renser overvannet for miljøgifter slik at det ikke forurenser resipientene.