test-beregning-vannføring - Basal

Kapasitetsberegning – Stikkrenner med innløpskontroll


Fremgangsmåte og forutsetninger for bruk av programmet

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter i betong med sirkulært tverrsnitt i situasjon med innløpskontroll, og benyttes på egent ansvar. Beregningsprogrammet bygger på forutsetninger og krav stilt i håndbok N200 og V240, og baseres på innløpskontroll. Ved innløpskontroll er kapasiteten avhengig av innløpets utforming og oppstrøms energihøyde. Beregningen tar kun hensyn til selve kulverten, og ikke strømningsforhold oppstrøms og nedstrøms. Dersom det er rist foran røret, eller andre forhold ved innløpsarrangementet, må dette vurderes spesielt. Beregningen forutsetter at kulverten legges brattere enn kritisk helning.

Tast inn ønsket vannføring i (l/s) så vil programmet beregne minimumshelning, samt nødvendig diameter på stikkrenna for 3 alternative innløpsutforminger.

• Rettkantet utforming

• Avfaset kant /muffende på rør

• Tilskåret rør


Det anbefales at en leser seg grundig gjennom det som er skrevet om kulvertberegning og dimensjonering i Håndbok N200 og V240 for å ha bedre forutsetninger for å bruke programmet riktig.


  l/s