Klar for morgendagens utfordringer - Basal

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Regjeringens klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030, og myndighetene stiller stadig strengere krav til reduskjon av miljøbelastningen. Basal og selskapets 14 eiere har et sterkt miljøfokus og jobber kontinuerlig med utvikling av resepter og tiltak for å imøtekomme kravene, slik at Norge kan nå målene.

Et årlig forbruk på 13 tonn pukk for hver nordmann
–Som ledd i dette jobber vi kontinuerlig med reseptoptimalisering og bruk av tilsetningsstoffer for å sikre best kvalitet og lavest mulig utslipp på våre betongprodukter. Våre eiere har tilgang til en EPD generator som vi aktivt bruker for å avdekke utslipp og gjøre grep for å redusere utslippene i alle ledd i produksjonen. Målet er å oppnå EPD´er som gir minst mulig miljøpåvirkning. Våre analyser viser at håndtering og transport av masser til og fra anlegg er en av de virkelig store miljøsynderne. Vi snakker om enorme volum. Fordelt på befolkningen i Norge representerer det et forbruk på rundt 13 tonn pukk per person hvert år. Basal betongrør har en selvbærende konstruksjon som tillater omfylling med stor stein. Det betyr at man kan gjenbruke masser fra anlegget, noe som gir store økonomiske og miljømessige besparelser sier Geir Sogge Johnsen, produktsjef i Basal.

Sementproduksjon er en bidragsyter til utslipp, men Norcem i Brevik har en nullvisjon og etablerer nå et karbonfangstanlegg som vil bidra til svært lave utslipp på betong når det står ferdig i 2024. Sammen med muligheten for gjenbruk av masser og betongens lange levetid, betyr det at betong bidrar til et gunstig miljøregnskap.

Overvann er en annen klimautfordring vi jobber med. Mye tette flater og økt intensitet på regnskyllene, gjør at store deler av overvannet renner av på overflatene istedenfor å infiltreres lokalt. Overvann i urbane områder inneholder også mye miljøgifter og mikroplast som ofte renner ut til bekker og elver og til slutt ut i havet. Overvannet må renses og benyttes som en ressurs, og tilbakeføres lokalt! Basal er Norges største leverandør av overvannsløsninger og har systemløsninger som renser, fordrøyer og gjenbruker overvannet. Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. Det er rett og slett god sirkulærøkonomi, avslutter Sogge Johnsen.

Les også

Kort vei fra produsent til deg

Basal er en helnorsk landsdekkende ”kjede” med 14 eiere som er etablert med 18 fabrikker og 28 utsalgssteder i hele Norge. Vi er størst og best i Norge på overvannsløsninger, fordrøyningsanlegg, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner i betong. Den geografiske spredningen gjør at Basal kan levere kortreiste produkter med et lavt miljøfotavtrykk.

Basal betyr robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.