Permakum et nytt og spennende sandfang! - Basal

Permakum, et nytt og spennende sandfang!

Permakum er et lokalt overvannstiltak som hindrer overvannstilførsel og forurensning av lokal resipient ved normale regnskyll. Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum.

Gjenbruk av overvann er fremtidsrettet og fornuftig! 

Lokal overvannshåndtering

Permakum bygges opp med kumringer som er støpt med permeabel betong. Den permeable kumringen gjør at overvannet tilbakeføres lokalt. Permeabel kumring kan skjøtes på standard kumringer og anbefales på steder hvor en ønsker å gjenbruke overvannet til å vanne trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann. Permakummen fungerer også som et tiltak for å hindre at overvannet føres vekk i rør. Med en slik gjenbruk av overvannet får man samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.

Fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet

Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum – permeabelt sandfang tilbakefører overvannet lokalt og kan benyttes som en ren infiltrasjonsløsning eller nedstrøms et rense og fordrøyningstiltak. Fordelen er at overvannet infiltreres lokalt og at man i tillegg oppnår et økt fordrøyningsvolum da kumringen tømmes etter endt regnskyll. Permeabel kumring finnes i DN 1000 med 500 høyde og har en kapasitet på rundt 10 l/s.

Våre norske eiere har god geografisk spredning og leverer kortreiste produkter direkte til grøftekanten. 

Les også

Klar for morgendagens utfordringer

Massehåndtering i forbindelse med bygg og anlegg er en stor klimautfordring. Enorme mengder med masser graves opp og kjøres lange avstander for å kastes på deponi. Så knuses det nytt fjell som blir fraktet tilbake for å fylle VA grøftene. Dette er en stor og unødig miljøbelastning som kan unngås ved bruk av betongrør, der oppgravde masser kan gjenbrukes.

Basal betyr robust kvalitet og lang levetid

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. Her har tunge betongrør en fordel ved at de i større grad blir liggende ved ekstreme situasjoner.